Hírek


Igazgatói pályázat
2017. január 24. 11:51
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Katasztrófavédelem Központi Múzeuma  múzeumigazgató munkakör betöltésére.

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 

múzeumigazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozott idejű kinevezéstől számított 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszon

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1105 Budapest, Martinovics tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Az országos gyűjtőkörű szakmúzeumi besorolású intézmény vezetése, melynek feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása; • Az intézmény feladatellátásához szükséges tárgyi-anyagi, szervezeti és személyi keretekről, valamint a megfelelő működési rend kialakításáról és fenntartásáról való gondoskodás; • Az intézmény magas színvonalú – minden gyűjteményre (tűzoltó, katasztrófa-és polgári védelmi) kiterjedő történeti, ipartörténeti kutatómunkájának fenntartása egységes tudományos koncepció mentén; • Folyamatos együttműködés, kapcsolatépítés és kapcsolattartás a katasztrófavédelmi szervekkel, és szakmai szervezetekkel; • Marketingtevékenység fejlesztése, és a Múzeum közgyűjteményeivel kapcsolatos külső belső kommunikáció; • A Múzeum nemzetközi szintéren való megjelenésének biztosítása, elsősorban a gyűjtemény kiállításokon történő európai bemutatása, illetve nemzetközi kiállítások befogadása révén; • A kialakult szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése itthon és külföldön egyaránt; az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         magyar állampolgárság

•         magyar nyelvtudás

•         büntetlen előélet

•         szakirányú egyetemi végzettség, és szakképzettség

•         tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret

•         múzeumvezetői vizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, egyéb,

•         angol, német, vagy francia nyelvismeret

•         szakmai tárgyú publikációk

•         BM alkalmazási jogviszony

•         tudományos társasági tagság

•         szakmai projektekben való részvétel

•         tudományos fokozat megléte

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szakirányú tudományos tevékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         a múzeumigazgatói megbízással kapcsolatos vezetői, szakmai koncepció

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatai             (a közszolgálatban dolgozó kormánytisztviselői, hivatásos, köztisztviselői, és közalkalmazotti pályázó esetén a           foglalkoztató személyügyi szerv által hitelesített másolat is elfogadható

•         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (ok)

•         érvényes hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,

          hogy a pályázó   nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony                         létesítését lehetetlenné teszi.

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának pályázati eljárásban érintett szervek               részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához;

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással                   összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Antal Katalin nyújt, a 06/1-436-1511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ - Budapest címére történő megküldésével               (1033 Budapest, Laktanya utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító           számot: 35001/70/2017.ált , valamint a munkakör megnevezését: múzeumigazgató.

vagy

•         Személyesen: Titkárság, Budapest, 1033 Budapest, Laktanya utca 33. I. épület 1. titkárság.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

• A pályázatok értékelését a belügyminiszter által megbízott személyekből álló bizottság végzi. • A megbízás a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. 44. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint történik. • A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk egyidejű visszaküldésével írásban tájékoztatjuk. • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljá

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

                  •         Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hivatalos honlapja: kok.katasztrofavedelem.hu - 2017. január 23.

•         Katasztrófavédelem Központi Múzeuma hivatalos honlapja: muzeum.katasztrofavedelem.hu - 2017. január 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza